Genopdag reformationen

I 2017 er det 500 år siden, at Luther slog de berømte teser op på Wittenberg slotskirke. En handling, der blev startskuddet til reformationen. DanskOase er et barn af den lutherske reformation, og vi ønsker at markere reformationens 500 års jubilæum.

På SommerOase 2016 tager vi derfor hul på en treårig temarække, hvor vi fra forskellige vinkler vil genopdage reformationen.

Stolte af vores lutherske identitet

Vi skal ikke fejre Luther som en helgen, men vi vil benytte 500 års jubilæet som anledning til at genopdage reformations indsigter. Vi er i DanskOase stolte af vores lutherske identitet, og reformationen er vigtig for os arbejde med, da kernen i reformationen var en genopdagelse af evangeliet. En genopdagelse, vi som bevægelse har behov for at gøre igen og igen. 

Vi ønsker at genopdage det centrale

Luther genopdagede under anfægtelse og intense bibelstudier, at fællesskabet med Gud ikke var noget, der kan fortjenes, men bliver givet til mennesket, der i tro modtager det. Den genopdagelse skabte i Luther en uhyre glæde. En glæde, der bevirkede, at han frimodigt kastede sig ud i kampen for udbredelsen af evangeliet – kampen for Guds rige. Og hans kamp førte til, at ufattelig mange mennesker op igennem historien har fået del i samme opdagelse og glæde. 

Vi vil genopdage reformationen, fordi vi ønsker at genopdage det helt centrale i vores tro – så vi kan være en bevægelse, der nu i 2016 kaster os frimodigt ud i kampen for udbredelsen af evangeliet i vores land og vores verden.

Tre hovedindsigter

Vi vil genopdage reformationen igennem tre af reformationens hovedindsigter. For at starte bagfra vil vi i 2018 'genopdage troen.' Igennem læsning af Romerbrevet vil vi dykke dybere ned Luthers genopdagelse af, at vi bliver gjort retfærdige af tro. Vi vil lade os standse af det enormt glædelige og frigørende : at Gud elsker os, før vi har gjort en eneste god gerning. 

En af de helt afgørende ting, Luther gjorde, var at oversætte Bibelen til tysk. Han levede i tillid til at Gud i Bibelen fortæller os, hvem han er, hvad han har gjort og stadig gør for at få fællesskab med mennesker. Luther ønskede at placere Bibelen i ganske almindelige menneskers hænder, så de kunne læse den og få et møde med Gud. I 2017 vil vi derfor genlæse Bibelen. Vi vil sætte fokus på bibeltekster, der giver os den store linje fra Det gamle testamente og ind i Det nye testamente. Og vores forventning er, at vi i det vil få et møde med Bibelens Gud. 

Til sommer vil vi med afsæt i Luthers tanker omkring kirken gentænke menigheden. Vi er i DanskOase optaget af at bygge menigheder. Vi vil derfor stille skarpt på, hvad vores lutherske arv har at bidrage med i vores bestræbelser på at være kirke i Danmark i 2016. 

Vi er alle præster

En af de tanker, som på mange måder præger menighedssynet i DanskOase, og som vi kan glæde os til at dykke dybere ned i, er Luthers banebrydende tanke om det almene præstedømme. Luther proklamerede, at enhver er kravlet ud af dåben som præst, biskop og pave. Luther gjorde op med den katolske kirkes hierarkiske embedssyn og fremførte, at vi er alle præster, da vi alle tjener den samme Herre og har alle fået del i samme Ånd. Denne indsigt smittede blandt andet af på Luthers reform af gudstjenesten. Han indførte menighedens salmesang, så menigheden kunne forkynde for hinanden. Gudstjenesten skulle ikke kun være præstens show.

Det almene præstedømme medførte også en optagethed af discipelskab. Luther ønskede, at den enkelte skulle oplæres i den kristne tro. Derfor udgav han sin lille katekismus, så faderen i huset kunne få hjælp til at oplære sine børn og sin husstand. 

Efeserbrevet kommer i fokus 

I 2016 holdes bibeltimerne ud fra Efeserbrevet. Efeserbrevet bringer på en særlig måde menigheden i fokus og viser på slående vis, hvor høje tanker Gud har om den. Menigheden er ikke bare summen af de troende, den er Kristi legeme, den har modtaget Hans fylde og er blevet sat i verden for at spille en central rolle i en frelsesplan med et kolossalt perspektiv : Gud vil sammenfatte og fylde alt i Kristus. Og menigheden er Guds redskab mod dette mål. Derfor er dens enhed og modtagelse af Kristi fylde ikke bare noget, der er godt for dens velbefindende. Det er nøglen til at lykkes i dens kald.

Muren er revet ned – fjendskabet er blevet dræbt

Efeserbrevet viser os både forsoningens gave og opgave. Vi er frelst af nåde alene - uden gerninger. Den mur af fjendskab, som står mellem mennesker, blev revet ned ved Jesu død på korset. Forsoningen er først og fremmest en gave. Men det er også en opgave. Vi kaldes til både at leve i forsoning med hinanden og at række forsoningen videre til dem, som endnu ikke har fred med Gud.   

Fylde af herlighed, kærlighed, nåde, sandhed og magt

Menigheden står ikke med denne opgave i egen kraft. Vi læser, hvordan den allerede har modtaget af Guds fylde, og hvordan den fortsat skal modtage og vokse i fylden. Denne vækst i fylden sker ikke adskilt fra legemet. Den sker sammen med alle de hellige : I enhed og i fælles erkendelse af bredden og længden og højden og dybden af Guds kærlighed. Og målet er at nå frem til enheden i Kristus og til en vækst, der kan rumme intet mindre end hele Kristi fylde.

Nådegaver og det overstrømmende liv

Men Efeserbrevet har ikke kun blik for kollektivet. Den enkelte kommer også på banen. For Kristi fylde modtager vi i portioner - i tilmålt nåde, hvor hver enkelt tjener i den styrke og gave, som Jesus har tænkt for ham eller hende. Og ud af enheden vokser nu en velsignet mangfoldighed, hvor de mange forskellige lemmer sammen er Kristi legeme, et tempel for Gud – fyldt af hans overstrømmende liv. Et liv og en fylde, der forvandler og hele tiden flyder over til hinanden og til verden.

Stor forventning

Vi ser frem mod SommerOase med stor forventning. Vi er overbeviste om, at der er meget godt at genopdage i vores egen lutherske arv. Ligeledes er vi overbeviste om, at Efeserbrevet vil lede os ind i nye dybder af åndeligt liv – hver for sig og sammen som Guds menighed.

Vel mødt til SommerOase. 

Se temabeskrivelsen og tilmeld dig på  sommeroase.dk