Vejledning om copyright m.m.

Rettighedslovgivning og kirkens sang.

A. Rettigheder til at fremføre sange (KODA):

Gudstjenester og lignende:
Gudstjenester, højtidsdage og andre kirkelige handlinger er fritaget for det sædvanlige krav om betaling til KODA ved fremførelse af musikværker. 
Undtaget er dog såkaldte Musikgudstjenester, som formentlig betegner særlige events med koncertlignende præg (hvor der optrædes med pop-/rock-/gospelsange eller lignende).
(Hidtil har folkekirken haft en frivillig aftale med KODA og indbetalt 1,3 mill. til uddeling blandt nutidens kirkekomponister, men denne støtte har de nu fjernet.)

Kirkelige lejre/konferencer:
Så længe der er tale om møder/fællessang (evt. med en enkelt optræden), går disse typer arrangementer ifølge KODA under samme undtagelse som gudstjenester. 
Er der derimod tale om en decideret koncert, er arrangøren forpligtet på, at indberette koncertens repertoire/antal deltagere mv. til KODA og betale en vis afgift, som kommer de udøvende kunstnere til gode.

Internettet:
Hvis du ønsker, at lægge lydfiler af lovsange og lignende ud på nettet, kan dette ikke ske uden licens aftale med KODA, medmindre det udelukkende drejer sig om egne sange, som du lægger ud på din egen hjemmeside. (KODA-medlemmer skal aftale dette med KODA)

 

B. Rettigheder til at gengive sange på tryk (Copy-Dan, CCLI).

Fremstilling af sanghæfter og lignende
Alle sangtekster er i princippet musikværker og den pågældende sangskriver/komponist har ophavsretten til sine sange (uanset om det blot er tekst eller tekst/akkorder eller node). 
Derfor kræver det en licensaftale med enten Copy-Dan eller CCLI f.eks. at kopiere noder eller fremstille sangblade, sanghæfter m.m. i en vis størrelsesorden (kopi til privat brug er tilladt).

Copy-Dan dækker analog kopiering (papir-tryk) og ikke digital kopiering (denne rettighed ligger hos enkeltindehaverne (forlag, enkeltkomponister og lignende)). ´
Folkekirker samt Valg- og frimenigheder kan ret billigt indgå en såkaldt sogneaftale (COPY-DAN Tekst & Node), som dækker kopiering af noder, sangtekster, konfirmandmateriale og andet tekstmateriale. 
Lovsangsbandet får lov at gå under kategorien kor, og hertil kan der frit kopieres noder mv. Ligeledes er det tilladt at fremstille kopierede sangark/sanghæfter (med noder/akkorder), blot må man max. kopiere 20 % fra en enkelt udgivelse. Alt materiale kan i udgangspunktet benyttes, når det er udgivet, blot det er alment tilgængeligt, hvad enten det er i papirform eller på internettet. Der skal ikke indrapporteres til Copy-Dan, dog kan man blive udtrukket til indrapportering i en kort periode, og organisationens midler fordeles så løbende efter den stikprøve-indrapportering.

CCLI (Christian Copyright License International) er en alternativ type licens, der er specielt målrettet kirkers behov for fremvisning og kopiering af tekster (evt. med akkorder). Denne licens er dyrere og indberetningen mere omfattende end Copy-Dans, men giver som nævnt tilladelse til digital databasesamling og fremvisning (powerpoint/videoprojektor). Samtidig giver den større garanti for, at licenspengene tilfalder lovsangskomponisterne. Det er lovgivningsmæssigt fuldt ud dækkende at benytte CCLI, så længe de sange/komponister som benyttes er/bliver registreret hos CCLI. 
CCLI sælger både årslicenser for kirker (pris afhængig af størrelse) og licens til enkeltevents.

Om at lægge sangtekster ud på internettet
Offentliggørelse af sange (i print format = tekst, akkorder, node) på internettet anses i udgangspunktet for en udgivelse på linje med en sangbog. Og kræver altså ophavsmændenes godkendelse. Har du derimod komponistens godkendelse til det, kan sange (i skreven form - ikke lyd) lægges ud og downloades frit.

Yderligere info:
Copy-Dan: www.copydan.dk/Rettighedsbruger/Boeger_Aviser_Blade/Kirker,%20menigheder.aspx
KODA: www.koda.dk
CCLIwww.ccli.com
Gramexwww.gramex.dk

(SD, mar07)