Vejlederråd

På DanskOases repræsentantskabsmøde i 2018 blev en frivillig vejlederordning for menigheder og præster i DanskOase etableret. Vejlederordningen rummer et vejlederråd, der skal hjælpe menigheder og præster med at kalde en vejleder og ligeledes hjælpe vejlederne til at lykkes i deres opgave.

Det nuværende vejlederråd.
Fra venstre: Anders Michael Hansen, Morten Munch og Karsten Bach

Frivillig vejledning for menigheder og præster i DanskOase

Vejledning - hvorfor?

Mange menigheder, menighedsråd og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte og opmuntring. For menigheder i DanskOase findes der allerede formelle og uformelle vejlederstrukturer for præster, menighedsråd eller menighedsledere, hvor nogle menigheder henvender sig til andre menigheder for hjælp og sparring. Spørgsmål, der her søges vejledning til, er bl.a. spørgsmål vedr. ledelse, konfliktløsning og fastholdelse af menigheden ift. teologi og vision.

Overordnet praksis vedr. vejledning af MENIGHEDER via vejlederrådet

DanskOase nedsætter et vejlederråd bestående af 3 personer, der vælges af DanskOases lederskab og godkendes/kaldes af repræsentantskabet for 3 år af gangen. Det sker efter et rotationsprincip, således at repræsentantskabet hvert år kalder et medlem af rådet. Rådets medlemmer er ikke medlemmer af DanskOases lederskab, men mødes med lederskabet ca. en gang om året. Vejlederrådet og vejlederne er forpligtet på DanskOases teologiske grundlag og værdier. 

Vejlederrådets ansvar er, i samarbejde med menighederne, at udpege vejledere til de menigheder i DanskOases netværk, som ønsker vejledning.
Vejledere og vejlederrådet mødes mindst en gang om året, hvor der gives sparring til vejlederne og hvor udfordringer ved vejlederrollen drøftes.

Procedure vedr. påbegyndt vejledning

En menighed, der ønsker vejledning tager kontakt til vejlederrådet. Herefter drøftes det i fællesskab, hvilken vejleder der vil fungere godt for den pågældende menighed.

Herefter kalder menigheden den valgte person som vejleder.

Aftalen gælder normalt for tre år, hvorefter den kan genforhandles og justeres.

En aftale kan under normale omstændigheder opsiges fra såvel menighed som vejleder med ét års varsel.

Ordningen er frivillig. Ønsker en menighed at træde ud af vejlederordningen kan dette gøres med ét års varsel.

Økonomi

I forbindelse med ordningens etablering underskrives en aftale mellem menighed og vejleder om, hvordan vejledningen skal fungere og om økonomien i forbindelse hermed.

I DanskOase ønsker vi en solidarisk vejlederordning, så alle menigheder skal kunne modtage en standard vejledning til en overkommelig pris. Derfor vil der til en standard vejledning for menigheden i udgangspunktet kun være udgifter forbundet med vejlederens transport og ophold hos menigheden, samt et evt. vejlederhonorar på maks. 2500 kr. årligt. Ydes der fra vejleders side en merindsats i forhold til en standard vejledning kan menighed og vejleder indgå en særaftale om et konsulenthonorar ved siden af ovennævnte vejlederhonorar. I tilfælde hvor vejlederen fx er præst i anden kirke, kan kompensationen tilfalde denne kirke.

Vejlederens generelle opgave

Vejlederen har ingen juridisk myndighed i forhold til menigheden. Vejlederen er at forstå som en tjener, som menigheden har kaldet til at vejlede menigheden i spørgsmål vedr. det læremæssige, menighedens opbygning, ledelse og som en udenforstående, der kan skabe rammerne for den konstruktive samtale i konfliktfyldte tider.

Vejledningen kan udmønte sig i både anbefalinger, formaninger, opmuntringer og tilskyndelser.

Hvad der diskuteres mellem vejleder/menighedsråd/præst er fortroligt. Dog kan vejlederen søge hjælp hos vejlederrådet som naturligvis også behandler emnerne med fortrolighed. Vejlederrådet kan efter aftale med den lokale menighed give DanskOases generalsekretær adgang til en sag.  

En vejleder er vejleder for både præst/præster og menighedsråd.

Vejlederen er ikke personlig sjælesørger eller personlig mentor i forhold til præsten/præsterne eller nogen i menighedens ledelse.

Vejlederen kan henvende sig til menigheden, når han/hun vil, hvis der er noget, der ligger ham/hende på sinde at få sagt til menigheden eller præsterne. Og menigheden/præster er her forpligtet på at lytte og give svar.

Af en standard vejledning forventes følgende

Mindst en gang om året føres der en formel samtale imellem vejleder og præst/præster, hvori præsten eller præsterne giver et bud på menighedens udfordringer.

Mindst engang om året bliver vejlederen inviteret til at tale med hele menighedens ledelse, hvor ledelsen drøfter nogle af menighedens konkrete udfordringer med vejlederen.

Vejlederen står så vidt muligt til rådighed med råd og vejledning efter behov.

Vejlederen prædiker/taler mindst en gang om året til en Gudstjeneste eller et andet møde, hvor menigheden er tilstede.

Vejledning i forbindelse med en menighedsplantning

I forbindelse med en menighedsplantning vil det være naturligt at modermenigheden varetager vejledning af menigheden, indtil menigheden er klar til at stå på egne ben.

Når menigheden når en sådan modenhed, at den bliver optaget i DanskOase som selvstændig menighed, vil det være naturligt for denne menighed at tilknytte sig DanskOases vejleder-ordning.

Forholdet imellem vejlederrådet og vejlederne

Vejlederrådet varetager kontakten til vejlederne.

Vejlederne kan hente hjælp hos vejlederrådet, hvis arbejdsopgaven bliver for svær eller den påkrævede vejledning overbelaster vejlederen.

Vejlederne deltager i vejlederrådets årlige samling og orienterer hvert år vejlederrådet om hvilken vejledning, der er givet og hvilket omfang vejledningen har haft. 

Praksis om vejledning for PRÆSTER i DanskOase

For præster, der er medlem af menighedsnetværket tilbydes vejlederordningen under vejlederrådet på lignende vis som det foregår for menigheder; dog vil det årlige møde med menighedens ledelse og kontakt med menigheden gennem forkyndelse naturligt bortfalde i en del tilfælde. Præsten kan kontakte vejlederrådet og dermed kalde en vejleder.

For præster i DanskOases præstenetværk tilbyder netværket forskellige ressourcer. Dels mødes netværket min. 2 gange om året, og dels opfordres alle præster til at være i en præstetrio, hvor behov som sjælesorg, skriftemål varetages. Præstetrioerne er karakterdannende og karakterstyrkende.

For DanskOase er præstenetværket vigtigt for sammenhængskraften, den kollegiale sparring og for drøftelse af læremæssige spørgsmål. Præstetrioerne er vigtige for DanskOase, fordi gennemsigtige ansvarlighedsrelationer og åndelig vejledning er med til at føde et sundt og virksomt liv, hvor de syndige tilbøjeligheder kan blive bekendt og korrigeret.

Godkendt af DanskOases Ledelse, juli 2018