Karlslunde Strandkirke søger en sognepræst på fuld tid

En af Strandkirkens præster har fået embede på Færøerne. Derfor søger de en ny præst fra 1. december eller snarest derefter.

Karlslunde Strandkirke søger pr. 1. december 2020 en sognepræst i en fuldtids tjenestemandsstilling med tilhørende 200 m2 god og rummelig tjenestebolig.

Om stillingen:

Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Vi kan derfor tilbyde en stilling i en aktiv menighed med alsidige udfordringer. Arbejdsopgaverne dækker dels gudstjenester, konfirmandundervisning og andre kirkelige handlinger samt et medansvar for det mangfoldige menighedsliv.

Udover søndagsgudstjenesten foregår der i løbet af ugen mange aktiviteter i og ud fra Strandkirken. Vi har dygtige ansatte, men vores måde at være kirke på bygger i høj grad på frivilliges indsats. Vi ønsker at skabe gode fællesskaber, hvor der er plads til alle og det er af stor betydning for den enkelte og hele menigheden, at hver enkelt får mulighed for at bidrage med sine evner og gaver.

Der er to fuldtids- og én halvtidspræst i Strandkirken. Sognet har i alt to tjenestemandsansatte præster på fuld tid. Herudover er der tilknyttet en overenskomstansat præst på halv tid, som er lønnet lokalt. Gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger og opgaver er fordelt ligeligt efter indgået samarbejdsaftale.

Den øvrige medarbejderstab består af en daglig leder, en kordegn (administrativ), to kirketjenere, en organist og kirkekulturmedarbejdere, som blandt andet har kirkens børne- og ungearbejde, lovsang og diakoni som ansvarsområde. Den daglige leder varetager desuden opgaven som leder af vores frivillige arbejde.

Der er ca. 5.800 medlemmer af folkekirken i Karlslunde Strandsogn, som blev et selvstændigt sogn i 1971. Karlslunde Strandkirke blev indviet i 1980 og råder over 385 siddepladser, og kirkegangen er god og stabil. Menighedsrådet består af 13 medlemmer inklusiv kirkens præster. Herudover deltager den daglige leder og en medarbejderrepræsentant fast. Der afholdes årligt 8-10 menighedsrådsmøder.

Vi ønsker:

Du kan forvente:

Ansøgningsfrist: 12. oktober.

Ansøgningen stiles til Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1220 København K., og sendes direkte til Biskoppen over Roskilde Stift, Stændertorvet 3 A, 4000 Roskilde, e-mail: kmros@km.dk.

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15:00. Såfremt ansøgningen fremsendes pr. mail bedes ansøgeren ved henvendelse til Roskilde Stift sikre sig, at ansøgningen er rettidigt modtaget. For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For yderligere oplysninger: Kontakt menighedsrådets formand, Lars Larsen, tlf. 21 65 44 17,  lars-erik@larsen.dk eller sognepræst Peter Kofoed Bæk, tlf. 21 30 21 65, peter@strandkirken.dk

Om Karlslunde Strandkirke

Karlslunde Strandkirke er en sognekirke med en menighed, der består af mennesker i alle aldre og med meget forskellig kirkelig baggrund. Troen på, at Jesus er verdens frelser og at Gud fortsat virker med sin Ånd, binder os sammen. Vi er en del af DanskOase.

Det er afgørende for os, at den enkelte bliver set som menneske og vokser i efterfølgelse af Jesus. Derfor ønsker vi at skabe fællesskaber, der kan gøre det muligt.

Vi ønsker at være en kirke i mission. De sidste 25 år har vi blandt andet afholdt Alpha-kurser og en stor del af menigheden er kommet til tro herigennem. Det ønsker vi kun mere af.   

Gennem giverfællesskabet, Strandkirkefællesskabet, støtter Strandkirken en lang række lokale, nationale og internationale projekter, som på hver sin måde bidrager til at udbrede evangeliet i ord og handling.


Annoncer